Αρμοδιότητα έκδοσης.

Προϋποθέσεις έκδοσης για την ευρωπαική διαταγή δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών.

Ποιές είναι οι συνέπειες έκδοσης για την ευρωπαική διαταγή δέσμευσης

Ποιοί λογαριασμοί δεν δεσμεύονται;

Που εφαρμόζεται και που όχι η ευρωπαική διαταγή δέσμευσης;

Πότε είναι διαθέσιμη η ευρωπαική διαταγή δέσμευσης για τους δανειστές; Ποιες απαιτήσεις καλύπτει;

Τι ισχύει για την κλήτευση του Οφειλέτη στη διαδικασία έκδοσης για την ευρωπαική διαταγή δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών;

Πως απορρίπτεται η αίτηση για έκδοση ευρωπαικης διαταγής δέσμευσης;

Ισχύς Ευρωπαικής διαταγής δέσμευσης.

Ποιές απαιτήσεις εξαιρούνται από τη δέσμευση των λογαριασμών;

Ποιά στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση για έκδοση ευρωπαικής διαταγής δέσμευσης;
Η αίτηση για την ευρωπαική διαταγή περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Ποια είναι τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα για τον Οφειλέτη κατά της ευρωπαικής διαταγής δέσμευσης λογαριασμών;

Legal Services, Lawyer and certified Mediator at Law Firm Siamakis & Partners

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store